Dạy học tiếng Nhật online hiệu quả từ giao tiếp cơ bản đến nâng cao

CÁC KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT
NHẬP MÔN Tiếng Nhật
ĐỐI TƯỢNG CHƯA BIẾT GÌ VỀ TIẾNG NHẬT
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC KIẾN THỨC NỀN TẢNG căn bản để vào khóa học sơ cấp, giao tiếp, chào hỏi, giới thiệu bản thân.
SƠ CẤP I Tiếng Nhật
ĐỐI TƯỢNG Đã học qua khóa Nhập môn trên VietnamJapan.Vn
MỤC TIÊU Hoàn thành 25 bài giáo trình Mina no Nihongo, đạt cấp độ N5
SƠ CẤP II Tiếng Nhật
ĐỐI TƯỢNG Đã học qua khóa Sơ cấp I trên VietnamJapan.Vn
MỤC TIÊU Hoàn thành 25 bài giáo trình Mina no Nihongo tiếp theo, đạt cấp độ N4
TRUNG CẤP Tiếng Nhật
ĐỐI TƯỢNG Đã hoàn thành khóa học sơ cấp tại VietnamJapan.Vn, hoặc đã đạt cấp độ N4
MỤC TIÊU Luyện thi cấp độ N3, N2. Các bạn sẽ được luyện từ nhiều giáo trình tổng hợp được chọn lọc kỹ